پوشش و پوشیدگی

:: پوشش و پوشیدگی
همه ی جهان حجاب دارد: 
کره زمین دارای پوشش است...
میوه های تر و تازه دارای پوشش اند... 
شمشیر نیز داخل غلافش حفظ میشود... 
قلم بدون پوشش جوهرش خشک میشود و فایده اش از بین میرود. 
سیب هم اگر پوسته اش گرفته شود و رها شود فاسد میشود...
و......
در تعجبم از مردی که ماشینش را از ترس خط و خش افتادن چادر می پوشاند؛ اما دختر یا همسر و یا خواهر خود را بدون پوشش رها میکند!!

بانو!
این چادر تا برسد بدست تو
هم از کوچه های مدینه گذشته
هم از کربلا
هم از بازار شام
هم از میادین جنگ... 
چادر وصیت نامه ی شهداست بر تن تو

✳️چادرت را در آغوش بگیر ،❤️
و بگو برایت از خاطراتش بگوید...
همه را از نزدیک دیده است..

منبع : پل تقواپوشش و پوشیدگی
برچسب ها : پوشش ,میشود ,بدون پوشش ,دارای پوشش

نمی دانم........

:: نمی دانم........
گاهی لازم است که برای هزارمین بار به تو یادآوری کنیم که جای پایت را مدیون چه کسانی هستی
گاهی لازم است تا به تو بگوییم؛بد نیست نگاهی هم به زیر پایت نگاهی بکنی
بد نیست تا از تو بخواهیم کمی حیا به خرج دهی تا بتوانی لقب “دختر”بودن به خودت بگیری…
نمی دانم تا به حال چشمان پر از اشک فرزندان شهید را بر سر قبور پدرانشان دیده ای یا نه…؟
نمی دانم تا به حال سرفه های یک جانباز شیمیایی را از نزدیک دیده ای یا نه؟تا به حال دیده ای حال و روز یک جانباز اعصاب و روان را؟
مطمئنم که ندیده ای … اگر دیده بودی که به این راحتی پایت را روی خون به زمین ریخته شده شان نمی گذاشتی ؛
دختر سرزمین من ؛ گاهی نیم نگاهی به زیرپایت بکن!
منبع : پل تقوانمی دانم........
برچسب ها : دیده ,دانم ,نگاهی ,پایت ,گاهی ,گاهی لازم

خداازتوسوال نمی پرسدکه ....

:: خداازتوسوال نمی پرسدکه ....
 1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود

بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟ 

2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟4- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

5- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

6- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدی
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

9- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می‌کردی.

 

منبع : پل تقواخداازتوسوال نمی پرسدکه ....
برچسب ها : پرسید ,نخواهد ,خداوند ,بودبلکه ,نخواهد پرسید ,خواهد پرسید